Linies de treball

L1) Rehabilitació

 

L1) Rehabilitació d’instal·lacions solars existents

Objectius del projecte:

- Millorar el coneixement del parc d’instal·lacions solars tèrmiques.
- Disminuir al màxim el nombre d’instal·lacions solars fora de servei.
- Augmentar la satisfacció dels titulars de les instal·lacions existents.
- Millorar la percepció del seu funcionament i beneficis.
- Augmentar l'eficiència de les IST existents.

Àmbit d'actuació:

- Estudiar la rehabilitació de les ST existents, incloent l'anàlisi del reaprofitament de captadors.
- Es centra en els sectors dels que es disposa auditoria prèvia: hotels, residencial i CEM's.
- La resta de sectors s'estudiarà el seu potencial en una fase posterior.

L2) Noves instal·lacions

 

L2) Implantació de noves d’instal·lacions solars

Objectius del projecte:

- Establir un conjunt d'eines i mecanismes impulsats per l'Administració amb la col·laboració del sector privat per impulsar la creació d'una activitat significativa en la realització d'instal·lacions solars tèrmiques en edificis existents.

Àmbit d'actuació:

- S'estableixen diferents mecanismes per impulsar la implantació de noves instal·lacions solars tèrmiques.
- Es centra en els sector residencial privat, específicament en edificis amb més de 30 anys i calefacció centralitzada.
- Es realitza el programa per un 10% dels edificis potencials al llarg de 10 anys.

L2.1) Renovació de sistemes tèrmics centralitzats: 

Objectiu: Trobar la solució de finançament per permeti aprofitar la substitució calderes de gasoil en edificis a Barcelona per instal·lar solar tèrmica.

L2.2) Solar tèrmica connectada a xarxes de calor:

Objectiu: Ajustar el dimensionament a la demanda de calor prevista i trobar un emplaçament amb accès a la xarxa i baix cost d’ocupació del sol.

L3) Marc reglamentari

 

L3) Revisió del marc reglamentari municipal

Objectius del projecte:

- Adequar l’actual normativa municipal per tal d’:  adaptar-la als canvis del nou CTE, donar-hi compliment de manera coherent amb la normativa supramunicipal, simplificar-ne el seu compliment i millorar l’efectivitat del procediment de control, orientant-lo cap a garantir resultats.
- Establir el marc de col·laboració entre diferents administracions i ens públics per evitar incoherències i aprofitar les sinèrgies que permetin garantir el compliment i l’objectiu de reducció de consum d’energia primària.
- Establir bones pràctiques i criteris de comparació per a la selecció de solucions, esquemes i disseny de les instal·lacions d’energia solar, en base a exemples d’èxit en instal·lacions en explotació, amb una perspectiva centrada en la fiabilitat dels sistemes i la facilitat de gestió i manteniment.
- Millorar el coneixement de la situació real de les instal·lacions e identificar els problemes més habituals i les anomalies tècniques mes freqüents.
- Detectar instal·lacions amb un funcionament deficient susceptibles de possibles actuacions de millora.
- Potenciar el control i seguiment d'IST.

Reforçar  el sentiment de responsabilitat de les parts que participen en el disseny, execució, manteniment i utilització de la instal·lació solar.

Oportunitats:

- Adaptar la nova normativa als canvis què es presenten en el DBHE4 del CTE. (2013).
- Considerar les mesures en monitorització  què són considerades al  RITE,  modificat segons RD238/2013.
- Necessitat de transposar la Directiva 2002/91/CE, del 16 de desembre, d’eficiència energètica dels edificis.
- Considerar les modificacions què es realitzin a l’ Ordenança de Medi Ambient de Barcelona.

L4) Conscienciació

 

L4) Conscienciació dels beneficis de la solar tèrmica

Objectius del projecte:

- Millorar la imatge i percepció de l’energia solar tèrmica donant a conèixer experiències d’èxit.
- Conscienciar als titulars i usuaris d’instal·lacions solars tèrmiques la importància del seu ús i òptima gestió.
- Difondre entre els promotors, titulars i gestors d’edificis el benefici que les energies renovables i en particular la solar tèrmica els poden aportar per tal de promoure la implantació de noves instal·lacions.

Àmbit d'actuació:

- Es realitza un Pla de Comunicació per als següents sectors: residencial, esportiu, educatiu, sociosanitari i allotjament.
- El Pla de Comunicació està adreçat a la totalitat d’actors implicats: usuaris  finals, promotors i gestors dels edificis,  propietaris, responsables de manteniment, administració i associacions del sector. 

Actors internscomunicació, participació ciutadana, Agenda 21.

Actors externscomunitat de propietaris, PMHB, INDESCAT, departament d’ensenyament, consorci sanitari integrat (CSI), gremi d’hotelers. 

L5) Formació

 

L5) Formació en renovables i energia solar tèrmica

Objectius del projecte:

- Aconseguir un nivell de conscienciació i coneixements bàsics sobre energia entre els responsables de la gestió d’edificis i que alhora són qui prenen les decisions o autoritzen actuacions sobre instal·lacions d’energia, i en particular, de solar tèrmica.
- Millorar el nivell de formació de les empreses instal·ladores i mantenidores, d’acord a les necessitats del mercat actual a Barcelona.
- Consolidar una xarxa d’empreses i tècnics amb solvència tècnica en instal·lació i manteniment d’instal·lacions solars tèrmiques per a Barcelona i/o la seva Àrea Metropolitana.

Oportunitats:

Creació de sinèrgies entre les formacions què es realitzen actualment  entorn les energies renovables i l’energia solar tèrmica des dels diferents actors:

- Col·legis ( COEIC, CETOP, CETIB, COAC, ...)
- Gremis (d’instal·ladors, de constructors d’obres, ...)
- Associacions (APERCA, ASIT, APPA, ...)
- Administració (Agenda 21, AEB, Barcelona Activa, ...)
- INDESCAT, CEEC, ... 

Àrea de descàrrega

Si vols descarregar tots els documents del procés de reflexió, accedeix a la nostra àrea de descàrrega.