L'objectiu

L'objectiu:

 

L’objectiu d’aquestes Jornades era, partint de la diagnosi dels 12 anys d’Ordenança Solar Tèrmica a Barcelona, identificar les principals barreres i oportunitats d’aquesta tecnologia per tal de re-impulsar-la com a solució de generació renovable als edificis que contribuís a reduir el consum d’energies primàries convencionals.

Les Jornades de Reflexió pretenen definir un posicionament comú de totes les parts implicades en el desenvolupament d’energies renovables (promotors, gestors d’edificis, projectistes, usuaris, fabricants, ...) en quan a la diagnosi de l’estat actual i a les mesures que caldria promoure a través d’un pla d’actuacions per tal d’aconseguir una major penetració de les energies renovables o residuals, la solar tèrmica entre elles.

Resumint, el que es pretèn amb aquestes Jornades de Reflexió és:

  • Analitzar la situació de la solar tèrmica, les oportunitats i els reptes
  • Debatre les mesures per  a  aprofitar les oportunitats de totes les fonts autòctones d’energia renovable o residual
  • Promoure els acords entre diversos actors per a impulsar aquestes mesures

 

Podeu descarregar el document d'Estratègia i objectius del següent link:

Estratègia i objectius


Funcionament de les Jornades de Reflexió Solar

Durant el 2013 s'ha convidat a empreses i organismes, associacions i gremis, professionals i ciutadans a participar en un procés de reflexió sobre l’energia solar tèrmica i sobre el seu paper futur en una Barcelona autosuficient.

A través de diverses taules de treball s'han analitzat la diagnosi de l'estat actual de la solar tèrmica a Barcelona y debatut sobre les propostes que caldria impulsar en l'àmbit de les energies renovables.