Consulta prèvia i estudis

CONSULTA PRÈVIA

L'Anàlisi d'oportunitats i reptes

Durant el primer trimestre de 2013 s'han planificat i dut a terme un total de 67 entrevistes a tècnics i gestors amb experiència en diferents sectors i àmbits professionals on la solar tèrmica és present.

Sectors com ara: hotels, centres esportius, hospitals, residencial. Àmbits com ara: el disseny, la direcció d'obra, l'execució, el manteniment o la gestió d'instal·lacions solars tèrmiques.

L’anàlisi d’oportunitats i reptes és el resultat de tractar la informació recollida durant el procés consulta a tots aquests professionals.

ESTUDIS

Diagnosis

Com a complement a les consultes prèvies s'han realitzat un seguit d'estudis, la majoria a partir de fonts pròpies:

1) Estudi de la reglamentació aplicable a la solar tèrmica

2) Anàlisi de l'estat actual del parc d'instal·lacions solars tèrmiques a Barcelona

3) Models de viabilitat d'instal·lacions solars tèrmiques

Aquests estudis han servit de base per afegir nous punts a l'anàlisi d'oportunitats i reptes que es presenta a les Taules de Treball.