Criteris per a la integració solar

Criteris per a la integració solar als edificis

 

La tria dels captadors segons la ubicació en l’edifici

A l’hora d’adoptar una determinada solució pel que fa a la instal•lació de superfícies de captació solar en edificis, les alternatives des del punt de vista tècnic són múltiples. De la mateixa manera, els factors que intervenen en l’avaluació del grau d’integració paisatgística de qualsevol de les opcions també són de molt diversa naturalesa, si bé aquestes variables poden ser agrupades i classificades:

 • les fragilitats del paisatge urbà, tot identificant aquells indrets i situacions que les fan més acceptables
 • la tipologia d’integració, les quals relacionen les superfícies de captació solar amb l’envolupant de l’edifici que les suporta.

Així, es proposa definir unes zones compreses entre l’envolupant de l’edifici o els seus espais exteriors i certs gàlibs que es determinen en cada cas. Se n’identifiquen 3 zones per a cada sistema d’ordenació bàsic, en funció del seu grau d’exposició visual genèrica, i de menor a major gradació:

 • la zona 0 es correspon amb la pròpia pell de l’edificació, que sempre és apta per al suport de la captació solar amb la tipologia bàsica multifuncional.
 • la zona 1 es correspon amb l’espai comprès entre el pla de coberta i l’alçada de l’ampit de façana i l’espai de la pell del badalot d’escala
 • la zona 2 s’eleva per sobre del pla de coberta plana fins a 1,5 m d’alçada i restringeix les zones pròximes a façana segons s’indica al dibuix, per raons d’exposició visual.
 • Addicionalment es podria considerar una zona 3, retirada de façana, en què, excepcionalment, es poguessin implantar solucions independents
 • Per aquells casos en què hi hagi coberta inclinada es considera genèricament zona 2

Edificació aïllada

En el cas de l’edificació aïllada, generalment de volumetria flexible, també hi intervé l’espai exterior vinculat a l’edificació. Es considera:

 • zona 1 l’espai comprès entre el pla de coberta i l’alçada de l’ampit de façana i l’espai de juxtaposició de tots el plans dels espais exteriors a l’edificació (tanques, murs de contenció interiors i a llindes, talussos, plans horitzontals...)

 • zona 2 per sobre del pla de coberta plana fins a 1,5 m d’alçada, restringint els espais més propers a façana segons s’indica al dibuix, i els espais resultants entre els plans verticals de contenció i/o de tanques, interiors i a llindes, i el pla horitzontal, segons s’indica també a la il·lustració. Anàlogament, al cas anterior, es consideren zones 2 les cobertes inclinades

 • no es contempla específicament una zona 3, donat que les edificacions auxiliars ja estan regulades a les ordenances, en cada cas.

Tipologies d’integració

La forma d'integració i funció dels captadors sobre les diverses zones d'edificació es pot classificar segons el diagrama següent:

 

 

Zones d'edificació

JUSTAPOSAT:
Els captadors solars utilitzen l'envolupant de l'edifici com a suport i es presenten de manera autònoma sense alterar significativament la seva orientació i inclinació òptimes.

SUPERPOSAT:
Els captadors solars formen una segona pell paral·lela a l'envolupant convencional, el qual realitza totes les funcions que li corresponen.

MULTIFUNCIONAL:
Els sistema de captació solar substitueix l'envolupant convencional i esdevé l'element constructiu o la part integrant d'un element constructiu compost

INDEPENDENT:
El sistema de captació constitueix un element independent, amb funcions addicionals o no, que es desvincula totalment de l'envolupant de l'edifici.

 

El projecte de captació solar

Criteris d’instal·lació de superfícies de captació solar

A continuació, es planteja un conjunt de criteris per als projectistes per aplicar les millor pràctiques professionals en la integració de l’energia solar als edificis. Aquestes bones pràctiques són exemplificades per a casos concrets, dels quals es poden extreure certs criteris bàsics d’actuació.

 • Criteri 1: Avaluar la viabilitat d’incorporar l’energia solar en els edificis nous i de gran rehabilitació
 • Criteri 2: Prioritzar la tria de captadors  multifuncionals i superposables
 • Criteri 3: Respectar els edificis existents a l’hora d’incorporar l’energia solar
 • Criteri 4: Pensar també en les característiques dels edificis de l’entorn
 • Criteri 5: Resseguir i respectar la silueta de l’edifici amfitrió
 • Criteri 6: Reunir tots els captadors en una únic superfície
 • Criteri 7: Donar forma rectangular als panells solars
 • Criteri 8: Avaluar totes les alternatives -versions i models- dels productes seleccionats
 • Criteri 9: Mantenir l’equidistància dels captadors als plans i línies de l’edifici amfitrió
 • Criteri 10: En cobertes planes, instal·lar els captadors retirats de les vores i amb poca alçada
 • Criteri 11: Combinar els col·lectors tèrmics i els fotovoltaics en una mateixa instal·lació
 • Criteri 12: Combinar els colors
 • Criteri 13: Dimensionar i harmonitzar les juntes entre panells i plaques
 • Criteri 14: Minimitzar la visibilitat de l’estructura i les instal·lacions de suport
 • Criteri 15: Tenir cura de tots els detalls