Context i objectius

Integració arquitectònica i paisatgística de l'energia solar


El context

La transició cap a un model energètic més sostenible, amb ciutats energèticament més autosuficients, parteix del reconeixement del potencial de generació de les energies renovables, així com també de les noves tecnologies que s’estan desenvolupant per al seu ús més eficient.

La captació solar, en el ventall de fonts renovables, és la que té un dels potencials més elevats, la més acceptada des d’un punt de vista social i la més viable en termes econòmics, així com també la més abundant.

Aplicada als edificis, la captació solar contribueix a reduir els consums energètics dels habitatges i els espais de treball, per mitjà de sistemes actius com - captadors solars tèrmics i fotovoltaics - o passius - disseny i tècniques constructives, i, per tant, representa un important potencial d’estalvi a escala ciutat.

La implantació dels captadors en l’entorn construït constitueix un dels gran reptes per assolir un paisatge urbà de qualitat. L’eficiència de les superfícies de captació ha de ser compatible, en aquest sentit, amb la integració dels diversos elements de les instal·lacions solars, si bé cal vèncer alguns esculls, com els condicionants tècnics, la disponibilitat de productes al mercat, el grau de coneixement per part dels agents actuants i, sobretot, la dificultat d’establir directrius clares d’integració per a cada àmbit urbà.

La configuració urbanística de la pròpia ciutat determina les possibilitats d’integració dels sistemes de captació. Factors com l’orientació dels carrers, la naturalesa dels teixits urbans i la pròpia exposició visual de la ciutat hi juguen un paper determinant. Per aquest motiu, les estratègies d’integració dels captadors solars són múltiples, i sovint es basen en atorgar-los altres funcions addicionals en l’envolupant de l’edifici.

La principal limitació a la integració arquitectònica de les instal·lacions solars és però la falta de coneixement sobre la qüestió dels diferents agents implicats, així com la manca d’una comunicació fluïda entre ells.

Vèncer aquests obstacles és, doncs, el principal repte per avançar en la incorporació de la tecnologia solar als edificis de la ciutat, ja que el nivell de maduració actual de la tecnologia solar sembla que s’encamina cap a la fabricació de productes més flexibles i fàcils d’integrar.

Objectius

Per això, l'Ajuntament ha cregut necessari promoure i difondre un conjunt de d'eines i instruments que ajudin a difondre la cultura de la integració arquitectònica de l’energia solar en el paisatge urbà a Barcelona amb l'objectiu de:

  • Millorar la comunicació entre els agents implicats en el desenvolupament i aplicació de la tecnologia solar per aconseguir una  visió més holística de la integració solar als edificis, i afavorir l’obertura de nous mercats per diversificar l’oferta actual de productes multifuncionals i flexibles.
  • Estimular l’assessorament tècnic sobre les diferents alternatives d’integració als edificis per tal de difondre el coneixement existent i les experiències realitzades, ja que la diversitat de models –colors, textura, components...- i de punts potencials d’ubicació, permet trobar en cada cas la millor integració i composició estètica.

  • Desenvolupar nous criteris, eines i metodologies innovadores que ajudin a difondre la cultura de la integració arquitectònica de l’energia solar en el paisatge urbà.

  • Afavorir la tecnologia solar i l’eficiència energètica dels habitatges i edificis davant dels usuaris, propietaris i els diferents agents del mercat immobiliari per tal d’afavorir l’estalvi i l’ús de les fonts d’energia renovables com a valor afegit també econòmic.

Àrea de descàrrega

Si vols descarregar tots els recursos d'integració solar, accedeix a la nostra àrea de descàrrega.