L'Ordenança Solar (OST)

L'ORDENANÇA SOLAR (OST)

Una aposta per la Solar Tèrmica

El primer annex sobre Captació solar Tèrmica de l’Ordenança General de Medi Ambient, també conegut com “Ordenança Solar” (OST), es va aprovar i publicar al juliol del 1999 (BOP Núm. 181 / Pàg. 25-27, en data 30/7/99) i va entrar en vigor a l’agost del 2000, un any desprès de la seva publicació a causa d’una moratòria que es va acordar entre l’Ajuntament i la resta d’actors implicats en la seva aplicació. 

En el moment de la entrada en vigor de l’ordenança solar la superfície solar tèrmica instal·lada a la ciutat era de 1.650 m2, promoguts en la seva majoria per l’administració pública.

A partir de l’aprovació l’any 2002 del Pla de Millora Energètica de Barcelona (PMEB), es va iniciar el seguiment de l’aplicació de l‘Ordenança Solar, amb l’objectiu de conèixer el grau d’acceptació d’aquesta Ordenança, fer una comptabilitat de les instal·lacions i metres quadrats instal·lats, així com el seguiment de l’estat de les instal·lacions existents i el seu funcionament.

La primera modificació de l'Ordenança

L’experiència assolida per l’administració local durant els primers anys d’aplicació de l’Ordenança Solar, i la consegüent identificació dels punts forts i febles, va fer que es plantegés una revisió del text de l’Ordenança per tal de:

  • assegurar el compliment de la normativa i  l’optimització dels processos administratius i 
  • garantir el funcionament de les instal·lacions i millorar la percepció per part dels usuaris

El procés de revisió de l’Ordenança es va dur a terme durant els anys 2004 i 2005, i es va tenir en compte, a banda de l’experiència municipal, l’experiència d’altres pobles i ciutats que havien desenvolupat aquesta norma en els seus municipis.

El mateix any 2005 es va constituir una taula de debat, anomenada la Taula Solar, amb l’objectiu de debatre sobre l’aplicació, necessitats de millora i modificacions a introduir en el text de l’ordenança, i on es va consensuar el text de la modificació de l’ordenança solar que finalment es va aprovar.

El nou text de l’Ordenança va introduir modificacions en quant a l’afectació fent més restrictives les exempcions, garantia de la qualitat de les instal·lacions, establint condicions per a la seva certificació i criteris tècnics per al seu manteniment i ús, i harmonització amb altres normatives d’àmbit estatal o autonòmic.

La regulació de la solar fotovoltaica

Al maig de 2011, aprofitant la modificació de l’Ordenança de Medi Ambient es va decidir ampliar la regulació dels usos de l'energia solar, tot incorporant l'obligatorietat d'incloure l’energia fotovoltaica per producció d'energia elèctrica en el disseny dels edificis nous o rehabilitats.

Respecte el DB HE5 del CTE, s'ampliaven el tipus d'usos dels edificis i es reduïen els mínims de superfície construïda que implicaven l'obligatorietat d'instal·lar solar fotovoltaica. Alhora s'augmentava el rati Wp/m2 de potència pic instal·lada mínim requerit, igual per a tots els usos.

No hi van haver-hi però modificacions de gran calatge en la part relativa a l’energia solar tèrmica, tret de la inclusió del procediment telemàtic com a prioritat en el procés de tramitació administrativa.

Dotze anys després de la seva aprovació, reflexionem sobre els efectes de l'OST