Els efectes de l'OST

ELS EFECTES DE L'OST

Una percepció dispar

Fortament dependent de l'evolució del sector construcció, l'impacte de l'OST sobre l'energia solar tèrmica s'ha percebut de manera diferent per cadascun dels actors implicats:

  • per a l'Ajuntament ha significat prop de 90.000 m2 tramitats de plaques solars tèrmiques a Barcelona. Tot i això no es disposa d’una eina efectiva per fer un seguiment de l’estat de funcionament d'aquestes instal·lacions i els beneficis que suposen per l'usuari i la ciutat
  • per als promotors, l’OST s’interpreta com un altre requeriment per a la concessió de llicències que suposa un increment de la inversió inicial i no com un benefici sobre la seva activitat
  • per als projectistes (enginyers i arquitectes) i instal·ladors, un condicional normatiu addicional que eleva l’exigència del Codi Tècnic d’Edificació, Decret d’Ecoeficiència i dificulta el compliment de les normatives urbanístiques, i  no com una oportunitat de millora en el disseny i funcionament de l’edifici, afegint valor a la seva professió
  • per als usuaris finals, una responsabilitat adquirida sense la informació i coneixements suficients per acceptar que els beneficis superen els costos i que per tant l’ús i el manteniment òptim de les instal·lacions és justificat

Tenint en compte tot això, podem deduir que una part dels objectius de l’OST, com la creació d’una cultura d’incorporació i ús de l’energia solar als edificis, acceptada per ser coherent amb els interessos de tots els implicats, no ha estat assolida d’acord a les expectatives inicials.

Per aquest motiu l’Ajuntament va creure necessari obrir un espai de debat on es parlés sobre els nous reptes i l’estratègia de futur per a l’energia solar com a principal font d’energia renovable i autòctona a Barcelona que és en coherència amb l’estratègia municipal d’autosuficiència energètica.

 

Podeu descarregar el document de diagnosi de l'estat actual de l'energia solar tèrmica a Barcelona i la visió de futur al següent link:

Diagnosi de la solar tèrmica a la ciutat de Barcelona

Les raons que motiven la necessitat d'una reflexió

Més enllà del marc normatiu, 3 són els motius que justifiquen que ARA és el moment de fer una reflexió sobre el present i el futur de l'energia solar tèrmica a la nostra ciutat:

1) L’evolució del sector de nova construcció ha marcat el procés de desenvolupament de l’energia solar tant en el creixement del parc d’instal·lacions com en la seva qualitat de funcionament

2) El pes de les instal·lacions solars tèrmiques voluntàries, sense obligació normativa, és poc rellevant dins el parc actual d’instal·lacions, el que significa que no s'ha creat una cultura entorn la necessitat de l’ús de la solar tèrmica

3) La viabilitat de les instal·lacions ST, tant en termes d’eficiència com en termes de viabilitat econòmica depèn de molts factors durant la seva vida útil – des de la qualitat del disseny i l’execució fins a la seva òptima explotació. S'ha creat un alt grau d’incertesa entre tots els actors sobre la seva justificació i raó de ser

Els reptes


Àrea de descàrrega

Si vols descarregar tots els documents del procés de reflexió, accedeix a la nostra àrea de descàrrega.